От 1 август 2018 г. НЦРС стартира проект за подпомагане на интегрираните зрително затруднени ученици и зрително затруднени студенти, като се улесни тяхната работа с книги, помагала, учебници и др. учебни материали.

Проектът се финансира от „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, и е на стойност 19 509,37 лв.

По проекта са закупени и функционират 2 преносими четящи устройства Pearl Open Book и два лаптопа. Закупен е и увеличител Topaz PHD за потребителите с остатъчно зрение, както и принтер за отпечатване на необходимите материали.

Със закупената техника в НЦРС е обособен Ресурсен център, в който интегрираните зрително затруднени ученици и студенти могат да сканират учебниците си и да ги ползват в дигитален формат.

Към Ресурсния център работи специалист, подготвен да подпомага, обучава и информира потребителите за работа с предоставените средства.

Предстои да бъде проведен семинар-обучение на зрително затруднени ученици и студенти за самостоятелна работа с техническите средства.

На 17 септември 2018 г. започва есенният курс по начална компютърна грамотност. В него обучаемите ще направят първите си стъпки в света на компютрите, ще открият безкрайните информационни, музикални и комуникационни възможности на дигиталната ера. Постепенно, с първоначалното запознаване с компютъра, клавишите и клавишните комбинации за управлението му и програмите за говор курсистите ще навлязат все по-навътре и все по-умело ще боравят с техниката.

Работата с файлове и папки, запознаването с логиката в разполагането на данните, възможностите за преименуване, преместване, копиране или изтриване - всичко това те ще научат в първите две седмици на курса. Следващите дни са предназначени за запознаването с отделните програми, засегнати в курса - за прослушване на музикални файлове - Winamp, за прочитане на текст или книга - Balabolka, за пускане на видеофилми и прослушване на субтитрите към тях - KMPlayer. Продължаваме с WinWord - най-популярната програма за писане и обработка на текст, Mozilla Thunderburd - е-мейл клиент за управление на електронната поща, Mozilla Firefox - за разглеждане и ровене в интернет иза намиране на подходящо съдържание, съобразено с нашите вкусове или търсения. 

Накрая курсът ще завърши със запознаване със Skype - програма за мигновени съобщения или за безплатни разговори.

Създаденият през месец Юли 2018 г. Технологичен съвет към ССБ е структура, която ще осигури информиране и обмен на знания между различни заинтересовани организации на хората със зрителни увреждани в страната за технически средства, апарати, софтуерни продукти и системи, предназначени за използване от зрително затруднени лица, ще насърчава и подкрепя иновациите, приемането, адаптиране и/или приемане на нови технологични решения за тях.

Визия на Технологическия съвет: Повишаване капацитета на организациите на и за хората с увреждания да работят и бъдат част от процеса на технологичното адаптиране съвременните ИКТ за независим живот и социална интеграция на хората със зрителни увреждания.

Мисия на Технологическия съвет:  Да се ​​създаде среда, която насърчава и подкрепя иновациите, стимулира приемането, адаптирането и/или приемането на технологични решения за независим живот и социална интеграция на хората със зрителни увреждания в рамките на оперативно съвместима рамка, базирана на стандарти (задачи), посочени по-долу.

Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС – Пловдив и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.04.2018 г. - 31.06.2018 г.

Приложение 2 Приложение 2а

От 01 май 2018 г. в НЦРС стартира проект „Разширяване дейността на Център ВИП”. Проектът се финансира по процедура „Равни шансове” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на ЕС.

Проектното предложение е насочено към задоволяване на потребностите на зрително затруднените лица от социални контакти и рехабилитация; мотивация за по-добра пригодност за заетост; подкрепи при достъп до заетост; съпричастност на обществото към техните проблеми; единодействие на институциите; предлагане на иновативни и качествени услуги, обучения и консултации; активни действия към подобряване превенцията и достъпа до здравеопазване.

Целта на проекта е да създаде предпоставки за активно социално включване на хората със зрителни увреждания.

В дейностите са включени две информационни кампании – „Весели очички” – за скрининг на детското зрение в детските градини и „Начин на живот с диабет” – насочена към зрително затруднени с диабетни заболявания.

Зрително затруднените лица, включени в проекта ще имат достъп до здравни, социални, юридически и психологически консултации, както и до различни рехабилитационни услуги. 

Консултации, свързани с професионалната ориентация и трудовия пазар ще бъдат предлагани на интегрираните ученици, техните семейства и ресурсните учители.

Предвиждат се местни инициативи за организиране на свободното време на зрително затруднените лица – създаване на дискусионен клуб и организиране на срещи и събития.

Очакваният резултат са създадените предпоставки за активно приобщаване на зрително затруднените лица, равни възможности за участие в обществените процеси и създаден потенциал за по-добра пригодност за заетост.