Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС – Пловдив и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.04.2020 г. - 30.06.2020 г.

Приложение 1 Приложение 2  Приложение 3

На 25.6.2020 г. в НЦРС се проведе обучително-информационно събитие по проект VIVA, изпълняван по програма Erasmus+ в партньорство с още 7 организации от цяла Европа. На него младите зрително-затруднени лица, които взеха участие в първото обучение в социално предприемачество и развиване на съответните компетенции и умения, се превърнаха на свой ред в обучители, като споделиха със свои зрително затруднени връстници целта и идеята на проекта, както и основните знания, които получиха в досегашното си участие.

На 16.6.2020 г. в сградата на НЦРС се проведе адаптирана за зрително затруднени зрители прожекция на филма „Хвани ме, ако можеш“. Събитието бе посрещнато с голям интерес от страна на зрително затруднените лица и се проведе при стриктни мерки за безопасност в контекста на извънредната ситуация в страната.

Предстои провеждането на нови такива събития, следете сайта ни за новини и съобщения.

Фонд Социална закрила (ФСЗ) към Министерство на труда и социалната политика уведомява зрително затруднените лица, че все още е налице отпуснат финансов ресурс за закупуване на следните следните помощно-технически средства:

- диктофон/плейър

- електронен видеоувеличител

Средствата се отпускат във връзка с Компонент 2 „Подкрепа за активния и независим начин на живот на  хора с трайни зрителни увреждания“ по откритата процедура за отпускане на социални помощи, средства за целево подпомагане и подкрепа от ФСЗ.

Новият BrainPort Vision Pro е второ поколение помощно средство за орално електронно виждане, което осигурява електро-тактилна стимулация за подпомагане на напълно слепи пациенти в ориентация, мобилност и разпознаване на обекти като помощно средство към другите помощни средства като белият бастун или кучето-водач.

BrainPort Vision Pro превежда цифрова информация от носима видеокамера в нежни модели на електрическа стимулация на повърхността на езика. Потребителите чувстват движещи се на мехурчета шарки на езика си, които се научават да тълкуват като формата, размера, местоположението и движението на обектите в тяхната среда. Някои потребители го описват като способност да „виждат с езика си“.