Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС – Пловдив и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.10.2020 г. - 30.12.2020 г.

Приложение 1 | Приложение 2 | Приложение 3