Дейността включва предпрофесионално и професионално консултиране, мотивиране, посредничество и обучение. Развитие на уменията за самооценка; развиване на добра невербална комуникация и умения за представяне; подготовка за интервю за работа; умения за изготвяне на мотивационно писмо и портфолио; повишаване на увереността  и позитивното излъчване; изучаване на добри практики за представяне пред работодател; умения за изготвяне на проект и бизнес план; умения за работа в екип. Осигуряване на индивидуални консултации за избора на подходящи възможности за професионално развитие, сътрудничество в контактите с потенциални работодатели, подкрепа на работното място в контекста на извършване на служебни задължения, адаптиране на работното място, междуличностни взаимоотношения с колеги и ръководители.