Сертифициране по ориентиране и мобилност Обучение и тестване на уменията за ориентиране и придвижване в пространството с бял бастун.

Дейността е насочена към зрителнозатруднени лица - кандидати за получаване на куче водач. Тя включва обучение за практическо използване на техниките на белия бастун в градска среда и/или тестуване на мобилните умения. НЦРС е единствената организация в страната оторизирана да сертифицира тези умения.