НОВИНИ

Публична покана

Във връзка с провеждането на избор на изпълнител за извършване на Печатни и други, свързани с печата услуги по бюджета на проект BG051PO001-5.1.05-0003-C0001 Център ВИП - Пловдив, Ви каним да представите оферта за изпълнението на дейностите от приложената Техническа спецификация

Техническа спецификация

Настоящата спецификация дава допълнителна конкретна информация, свързана с изпълнението на дейностите за извършване на Печатни и други, свързани с печата услуги по Бюджетно перо 4. Подперо 4.2, Приложение А4.2 към Раздел 4 от Група А от бюджета –съотносими точки №1,2,3 и Бюджетно перо 4. Подперо 4.4, Приложение А4.4 , Таблица 1 към Раздел 4 от Група А от бюджета – съотносими точки № 9,10,11,12,13 и включва:

  • наименование на печатната услуга;

  • брой на отпечатаните единици

  • изисквания към външния вид на печатните изделия

Позиция № Публикации Единица
мярка
Брой
 единици
Единична цена без ДДС Обща сума без ДДС Индикативни дати на доставяне Място на доставка
               
  Бюджетно перо 4. Подперо 4.2, Приложение  А4.2 към Раздел 4 от Група  А от бюджета
1 Брошура на проекта Броя 1000 2,50 2500,00 15.04.2013 НЦРС
2 Стикери за визуализация на оборудването Броя 30 0,50 15,00 15.04.2013 НЦРС
3 Табела на проекта, формат А3 Броя 5 10,00 50,00 30.04.2013 НЦРС
 
  Общо: 2565,00
               
  Бюджетно перо 4. Подперо 4.4, Приложение  А4.4 , Таблица 1 към Раздел 4 от Група  А от бюджета
               
9 Отпечатване Листовка на Интернет мрежата и форума Броя 1000 1,00 1000,00 30.04.2013 НЦРС
10 Отпечатване на 10 вида брошури за очни заболявания Броя 3000 4,00 12000,00 31.07.2013 НЦРС
11 Отпечатване рисувана брошура „Детето със зрително увреждане“ Броя 1000 5,50 5500,00 31.07.2013 НЦРС
12 Отпечатване плакат за научно-практическа конференция Броя 10 10,00 100,00 05.10.2013 НЦРС
13 Отпечатване сборник с доклади от конференция Броя 300 4,5 1350,00 30.04.2014 НЦРС
               
      Общо: 19950,00

Допълнителни уточнения:

  1. Изпълнителят извършва предпечатна подготовка на изданията.

  2. Допълнителни разяснения за всяка публикация се дават до 10 дни от крайния срок на изпълнението.
  3. Всички публикации трябва да са изпълнени съгласно изискванията за визуализация на ЕС и Договарящия орган.
  4. Всички печатни издания се доставят в НЦРС в добър външен вид

Допълнителни изисквания:

  •  Регистрация по ДДС – задължително

  • Кандидатът предоставя информация за капацитета на фирмата – изпълнени поръчки; техника, с която разполага и др. 

Предпочитаме да работим с фирма от Пловдив

 

Ръководител: Стефан Данчев                                                                                            гр. Пловдив

20.03.2013г.