Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС – Пловдив и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.04.2020 г. - 30.06.2020 г.

Приложение 1 Приложение 2  Приложение 3