Общи цели: Подобряване качеството на живот на хората със зрителни и други увреждания, живеещи на територията на община Пловдив; Превенция на социалното изключване на хора със зрителни и други увреждания; Намаляване на социалните дистанции към хората със зрителни увреждания. Специфични цели: Разширяване обхвата на социалните услуги, предлагани в НЦРС Повишаване качеството на предлаганите социални услуги в НЦРС Ориентиране на социалните услуги в НЦРС към индивидуалните нужди на потребителите Прилагане на добри практики за социално включване на хора със зрителни увреждания Извършени дейности и постигнати резултати:

 1. Разкриване и оборудване на Дневен център за хора с увреждания към НЦРС – Пловдив

Осигурен и обучен бе екип от специалисти за изпълнение на дейностите по проекта. Анализирани бяха разликите между интернатната форма на обучение и обучението в условията на Дневен център, засегнат бе въпроса за работа със студенти-доброволци и за максималното ползване на техния ресурс. Закупени бяха съвременни технически средства и пособия за кабинетите по зрителна и физикална рехабилитация. За кабинета по ежедневни умения и занимателна терапия бяха закупени игри и материали за осъществяване на дейности в свободното време. За кабинета по трудова конструктивна терапия бяха закупени две грънчарски колела, пещ, екструдер, ролер и материали. Създаден бе Дневен център с необходимото оборудване за предоставяне на комплекс от услуги и осигуряване на включваща и стимулираща инициативността среда.

 1. Подбор на потребители на Дневния център и разработване на индивидуални работни планове

Индивидуални работни планове бяха разработени за всички одобрени потребители на Дневния център. Тази дейност се извърши за всеки курсист на НЦРС от екип за оценка на нуждите, включващ преподаватели, психолог и социален работник. Планът за обучение и рехабилитация беше изготвен на основата на входен тест и беше съобразен с индивидуалните желания на бенефициента. На базата на индивидуалните планове се оформиха групите за работа и се изготвиха месечно разписание на часовете за обучение, рехабилитация и свободно време. По време на работата с всеки бенефициент се провеждаха междинни тестове и/или интервюта, съгласно които индивидуалният работен план биваше коригиран.

 1. Набиране и работа с доброволци за Дневния център

Организирани бяха две посещения в ПУ „Паисий Хилендарски” с цел представяне на дейностите на Дневния център към НЦРС пред студентите от специалностите „Специална педагогика” и „Социална педагогика” на ПУ „Паисий Хилендарски”, на които бяха раздадени информационни брошури.  Бяха подбрани 10 студенти, които да проведат стажовете си в НЦРС, както и да участват в организиране на свободното време на курсистите. Студентите бяха обучени, запознаха се на практика и участваха в социални дейности, което ще бъде една добра подготовка за бъдещата им професионална реализация. НЦРС вече разполага с база данни на доброволци за извършване на конкретни дейности, както и с достатъчен човешки ресурс за извършване на тези дейности.

 1. Предоставяне на комплексни социални услуги за 30 курсисти с увреждания в Дневния център; организация на свободното им  време

Курсистите взеха участие в обучения по изработване на грънчарски изделия, мозайки, отливки,  елементи за декорация - насочени както към слабовиждащи, така и към незрящи курсисти. Целта на дейността бе да се активизира психомоторната дейност на курсистите, както и да се вдъхнови тяхната креативност, да се задоволят естетическите им нужди.  Обучението приключи с организиране на изложба на изделията. Беше издаден луксозен албум с мозайки и релефни изображения за обучение на зрително затруднени. Курсистите получиха мотивация за излизане от социалната изолация, за изявяване на индивидуалните си желания и за работа в малки групи. Повечето от тях откриха в арт-терапията своето хоби.

 1. Диагностика на нуждите от зрителна и физическа рехабилитация; Запазване и развиване на неувредените функции; възвръщане доверието в собствените възможности

Извършиха се обучения по зрителна рехабилитация, насочени към упражняване и оптимално използване на слабото зрение. Предоставени бяха и кинезитерапевтични услуги, разделени в две категории:

 1. Пасивна кинезитерапия - Физическа и психомоторна рехабилитация –провеждана от лекар физиотерапевт. За физикална рехабилитация беше назначен и масажист-рехабилитатор.
 2. Активна кинезитерапия - Ползване на спортната зала. За спортната зала бяха закупени допълнителни гимнастически рехабилитационни топки и постелки.
 1. Социално, здравно, юридическо и психологическо консултиране

Два пъти месечно за курсистите се организираха групови и индивидуални консултации със социален работник, психолог и юрист. Разисквани бяха социалните проблеми, създадени от увреждането; скритата дискриминация, човекът с увреждане и обществото.

 1. Обучения

- Обучения по готварство - Обучения по полезни умения - Обучения по ориентиране и мобилност - Брайлово обучение и обучение за работа с аудио книги - обучение за ползване на интернет

 1. Семинари, конференции

- Проведена Кръгла маса по въпросите на социалните услуги, предлагани в Дневните центрове за хора с увреждания:p> - Проведен семинар със студенти-доброволци - Проведена Национална конференция на тема: Арттерапията като форма за социално включване на хора с увреждания

 1. Дейности за информиране и публичност

- Проведени бяха пресконференции и предоставени прес-информации - Издадена бе Брошура на Дневния център - Издадени бяха рекламни материали - Издадени бяха две брошури – „Усвояване на Брайловия код” и „Когато сте с хора без зрение” - Издаден бе луксозен Албум с мозайки и макети - Проведена бе изложба на грънчарски изделия и мозайки, изработени от потребителите на социалните услуги. - Организирана бе Вечеря на тъмно, посетена от представители на  Община Пловдив, медии, бизнесмени, социални партньори.

Цел на проекта: Превенция на социалната изолация на хора със зрителни увреждания, чрез увеличаване на пригодността им за реализация на трудовия пазар посредством професионално обучение в 2 професии Дейности:

 • Дооборудване на компютърен кабинет за обучение на зрително затруднени лица
 • Приемане и обслужване на на курсисти
 • Провеждане на обучението по лицензираната професия “Офис секретар“
 • Провеждане на обучението по професията „Масажист” като част от лицензираната професия “Козметик”.
 • Консултиране на преките бенефициенти относно пазара на труда
 • Комуникация с Бюра по труда
 • Провеждане на държавен изпит за придобиване на квалификация по лицензираната професия “Офис секретар”
 • Провеждане на държавен изпит по професията „Масажист” като част от лицензираната професия “Козметик”.

Постигнати резултати:

 • Дооборудван беше кабинет за провеждането на заниманията по компютърна грамотност на курсистите от курса по “Офис секретар” с бюра и шкафове
 • 16 зрително затруднени лица от цялата страна с над 70% загубена работоспособност бяха настанени в интерната на НЦРС
 • 8 зрително затруднени лица получиха професионална квалификация или преквалификация по лицензираната професия “Офис секретар”
 • 8 зрително затруднени лица преминаха  професионално обучение в професията „Масажист” като част от лицензираната професия “Козметик”.
 • 16 зрително затруднени лица получиха познания и умения по отношение на комуникациите им с държавни, общински, нестопански и бизнес институции
 • Всички Дирекции «Бюро по труда» по местоживеене на курсистите бяха запознати с провежданото обучение и конкретните постижения и индивидуалните професионални възможности на всеки един курсист
 • 8 зрително затруднени лица получиха Свидетелство за професионално обучение -квалифицирани в професията “Офис секретар”
 • 8 зрително затруднени лица получиха Удостоверение за професионално обучение - квалифицирани в професията “Масажист”

Цел: Проектът бе насочен към формиране и повишаване на уменията на късно ослепели лица и лица със зрителни затруднения за самостоятелно придвижване до и в района на обществени обекти, посредством разработването на специализирани помагала и обучение за тяхното използване. Дейности:

 • Изготвяне на електронен носител на картите на основни маршрути за зрително затруднените лица
 • Разработване на тактилни карти на следните обекти: транспортен триъгълник Автогара Родопи-Автогара Юг – Железопътна гара,  района на Националния център за рехабилитация на слепи; Централен район на град Пловдив с прилежащата към него сграда на Община Пловдив
 • Разработване на триизмерни макети на Централния район на град Пловдив и района на ж.п. гара Пловдив
 • Разработване на аудиоописание /вербална карта/ на транспортния триъгълник Автогара Родопи-Автогара Юг – Железопътна гара
 • Разработване на аудиоописание на района на Националния център за рехабилитация на слепи
 • Разработване на аудиоописание на Централния район на град Пловдив
 • Закупуване на 30 MP3 плейъри
 • Записване на аудиоописанията върху MP3 плейъри
 • Тестване на трите вида продукти от проекта – тактилна карта, триизмерен макет и аудиоописание с 10 зрително затруднени лица
 • Обучение на обучители за работа с продуктите на проекта – тактилни карти, триизмерни макети и аудиоописания на маршрути
 • Обучаване на 30 зрително затруднени лица в ползване на тактилните карти на маршрутите
 • Обучаване на 30 зрително затруднени лица в ползване на триизмерните модели
 • Обучаване на 30 зрително затруднени лица в ползване на аудиоописанието на маршрутите

Резултати:

 • Разработени тактилни карти на транспортния триъгълник Автогара Родопи-Автогара Юг – Железопътна гара
 • Разработен триизмерен макет на транспортния триъгълник Автогара Родопи-Автогара Юг – Железопътна гара
 • Разработени тактилни карти на района на Националния център за рехабилитация на слепи
 • Разработени тактилни карти на Централния район на град Пловдив с прилежащата към него сграда на Община Пловдив
 • Разработен триизмерен макет на Централния район на град Пловдив с прилежащата към него сграда на Община Пловдив
 • Разработено аудиоописание на транспортния триъгълник Автогара Родопи-Автогара Юг – Железопътна гара
 • Разработено аудиоописание на района на Националния център за рехабилитация на слепи
 • Разработено аудиоописание на Централния район на град Пловдив с прилежащата към него сграда на Община Пловдив
 • Закупени 30 MP3 плейъри, на които ще бъдат записани аудиоописанията на  маршрутите
 • Тествани три вида продукти – тактилни карти, триизмерни макети и аудиоописания с 10 зрително затруднени лица
 • 30 зрително затруднени лица - обучени в ползване на тактилните карти на маршрутите
 • 30 зрително затруднени лица – обучени в ползване на триизмерния макет на Централния район на град Пловдив с прилежащата към него сграда на Община Пловдив
 • 30 зрително затруднени лица – обучени в ползване на аудиоописанията на маршрутите
 • Повишаване  качеството на обучението по ориентиране и мобилност чрез внедряване на нови дидактични средства
 • Дългосрочно използване на продуктите от проекта и след неговото приключване от всички следващи курсист в  НЦРС.

По проекта се извърши основна рехабилитация и професионално обучение на зрително затруднени лица от цялата страна в интернатна, дневна и дистанционна форма; консултиране на работодатели за професионалните възможности на зрително затруднени лица и за комуникирането с тях; осъществи се връзка с бюрата по труда за прилагане на държавната политика за справяне с безработицата. По време на проекта се направи реконструкция на прилежащата към НЦРС сграда и тя се обособи в Център за професионално обучение на хора с увреждания. Обзаведоха се 9 специализирани кабинета и помощни помещения. Подборът на курсисти се извърши по заявки от териториалните и регионални организации на ССБ. Всеки бенефициент премина през входно ниво за оценка на потребностите и се насочи към екипа за основна рехабилитация. След осъществяване дейностите по основната рехабилитация, консултация с експерт на НЦРС и съгласно своите предпочитания, клиентът бе насочен към професионално обучение по някоя от професиите, предлагани от ЦПО към НЦРС – тапицерство, ръчно художествено плетиво, козметичен масаж, текстообработка и офис секретар. Проведоха се срещи с работодатели за представяне потенциалните възможности на курсистите. Проведе се семинар с инструкторите от дневните рехабилитационни центрове в България на тема: Нови аспекти в професионалното обучение на зрително затруднени лица. Беше публикуван Учебник по тапицерство за слабовиждащи.