Цели: Обща цел: Увеличаване на възможностите за социално включване на лица със зрителни увреждания и преодоляване на социалната им изолация чрез изграждане и укрепване на нов модел взаимоотношения с общността в рамките на създадения Център ВИП. Специфични цели: Създаване на предпоставки за изграждане на взаимоотношения с и между хората със зрителни увреждания; Създаване на предпоставки за по-активно поведение и реализация на реалния пазар на труда; Създаване на предпоставки за промяна на нагласата на обществото относно възможностите на хората със зрителни увреждания; Повишаване информираността на обществото за превенция на социално значими заболявания, водещи до загуба на зрение; Създаване на модели на сътрудничество с институциите с цел интеграция на хората със зрителни увреждания.

Дейности Дейност 1.1. Изграждане на Интернет мрежа за взаимопомощ, информиране и консултиране – он-лайн Форум „Попитай специалиста” В изградената по проекта Интернет мрежа за взаимопомощ „Попитай специалиста” участниците ще ползват както опита на други участници, така и ще получават компетентен съвет при решаване на определени проблеми. Мрежата е насочена към широк кръг участници – както към хора с увреждания, така и към тяхното обкръжение – институции, социални служби, ресурсни служби, бюра по труда, работодатели, специалисти, работещи с хора с увреждания, семейства. Мрежата ще стартира с определен брой тематични групи, за които ще бъдат разработени предварителни теми и ще бъдат поставени като библиотечен ресурс със свободен достъп на всички лица, регистрирани в мрежата. Ако в библиотечния ресурс не може да открие отговор на вълнуващия го въпрос, участникът може да зададе въпрос на експерта, отговарящ за определената тематична група. Дейност 1.2. Провеждане на информационна кампания „Съхрани своето зрение” Дейността ще бъде свързана с издаване и разпространяване на брошури за заболяванията, водещи до намаляване и загуба на зрение. Ще бъдат засегнати въпроси, свързани с профилактиката, диагностиката, начина на живот при тези заболявания. Ще бъдат издадени 10 брошури за специфични очни заболявания, които ще бъдат разпространени в социални служби; медицински центрове; специализирани ТЕЛК по очни болести; училища; ресурсни центрове; библиотеки в Пловдив и София, Дневни центрове, а така също ще бъдат раздавани на широката общественост от доброволци по време на информационни събития по проекта. Дейност 2.1. Подпомагане на интегрираното обучение на деца с нарушено зрение. Информационна кампания „Детето с нарушено зрение – как да общуваме с него”. Дейността ще бъде насочена към създаване на сътрудничество между Център ВИП, ресурсните служби, интегрираните училища и семействата на интегрираните деца. В интегрираните училища в Пловдив и София ще се проведе информационна кампания под надслов: „Детето с нарушено зрение – как да общуваме с него”. Ще се проведат работни срещи с ресурсни учители и семейства на интегрирани зрително затруднени деца за поставяне на проблеми, свързани с обучението. Дейност 2.2. Подпомагане интеграцията на възрастни лица със зрителни увреждания Ще бъдат изградени модели на сътрудничество с бюра по труда и работодатели и със социалните служби в Пловдив и София. Дейност 3.1. Работа за професионалната реализация на хора със зрителни увреждания Дейността ще се извършва от трудови посредници и психолози на територията на София и Пловдив, но кандидати за работа от цялата страна ще могат да бъдат консултирани и дистанционно по различни проблеми на пазара на труда. Дейност 3.2. Обучения, насочени към повишаване на личностния потенциал на потребителите на Център ВИП

 1. Обучения по професионално ориентиране в Пловдив
 2. Обучения по придобиване на умения за кандидатстване за работа на свободния пазар на труда. Провеждат се в София и  Пловдив.
 3. Обучения на родители. Провеждат се в София и Пловдив.
 4. Консултации, свързани със самостоятелността на потребителите с увредено зрение -  ориентиране и мобилност;  полезни /всекидневни/ умения;  компютърна грамотност;  зрително подпомагане.  Провеждат се в Пловдив
 5. Физическо обучение и йога терапия в Пловдив
 6. Чуждоезиково обучение по английски език в Пловдив и София.

Дейност 3.3. Трудова терапия и ритъм терапия В рамките на проекта трудовата терапия ще бъде организирана чрез обучение по грънчарство и изработване на керамични изделия за украса. Ще бъдат организирани 6 групови сесии по ритъм терапия – по 3 в Пловдив и София Дейност 4.1 – Семинари, конференции, информационни кампании и др. - Национална  научно-практическа конференция „Социални аспекти на нарушеното зрение” На нея ще бъдат поканени да изнесат лекции и да проведат обучителна сесия лектори от Катедра „Психофизиологическа корекция на зрението” на  Всерусийския център за очна хирургия  „Аллоплант” с р-л д-р Ернст Мулдашев, където много зрително затруднени българи лекуват своето зрение, а така също  и катедра „Специална педагогика” на СУ „Климент Охридски”. - Заключителна кръгла маса за отчитане на резултатите с пресконференция и изложба на керамични изделия.

Цели

 • Участие в национални изяви на потребители на НЦРС, с което да се популяризират постиженията и възможностите им за професионална реализация и социална интеграция и активната им позиция в обществения живот на страната
 • Минимизиране на негативните и неадекватни нагласи към хората с намалена работоспособност
 • Преодоляване на негативното отношение на работодателите, подхождащи с недоверие и пренебрежение към хората с увреждания, като се демонстрират техните реални умения и възможности за пълноценен труд и самостоятелно придобиване на собствени заработени доходи
 • Преодоляване на изолацията и в утвърждаването на хората със зрителни увреждания като активни граждани на обществото.

Конкретни цели:

 • Популяризиране дейността на хората със зрителни увреждания и привличане на бъдещи техни потребители, както и производители на технологично оборудване.
 • Създаване на материални условия и методическа и организационна помощ за включване на предприятия и организации на хора с увреждания в обществени форуми
 • Популяризиране постиженията на потребителите на НЦРС, усвояване на нови подходи в дейността на организацията.

Дейности:

 • Изложба на предмети, изработени от курсисти в НЦРС на самостоятелен щанд в Палата N 6 на Панаирното градче
 • Разпространяване на рекламни материали и информация за дейностите и услугите, предоставяни от НЦРС, както и за актуалните проекти, по които работи организацията
 • Участие в конференция «Кръгли маси по проблемите на хората с увреждания»
 • Обмяна на информация относно въвеждането на нови съвременни технологии, подпомагащи и облекчаващи труда на зрително затруднените лица.

Цели:

Конкретното предназначение на проекта бе насочено към разработването (идейна част) и изработването (материална част) на учебник по Масаж в два различни формата, подпомагащ и осъществяващ професионалното обучение на лицата със зрителни затруднения, извършвано в НЦРС, както и допълващ и опресняващ наличните знания на вече обучените масажисти. Учебникът улеснява както самите тях в процеса на адаптираното им обучение, така и професионалистите, които го извършват, което би довело до повишена образователна, трудова и социална интеграция на лицата със зрителни затруднения

Основната цел на проекта бе насочена към подпомагане повишаването на образователното и квалификационно равнище на хората с увреждания, което създава предпоставки за преодоляване на социалната и трудова изолация, повишаване на обществената им значимост и на личностното им самочувствие.

Дейности:

Дейност 1: Разработване и адаптиране на учебник по Масаж за целите на професионалното обучение по Масаж на лица със зрителни затруднения, осъществявано в НЦРС

Дейност 2: Рецензиране на разработения учебник по Масаж

Дейност 3: Изготвяне на коректура на учебник по масаж

Дейност 4: Брайлово коригиране на учебник по Масаж

Дейност 5: Издаване на учебник по Масаж в брайлов формат в тираж 50 броя, подвързване и оформяне на книжните тела.

Дейност 6: Обработване и подготвяне за печат на уголемен шрифт на Учебника по масаж

Дейност 7: Издаване на Учебник по масаж на уголемен шрифт в тираж 150 броя, подвързване и оформяне на книжните тела.

Резултати:

Чрез осигурените чрез проекта учебници за професионално обучение, консултиране и опресняване на знанията, се постигна реално участие на целевата група в обучителния процес и определена личностна реализация в бъдещето за всеки отделен човек, преминал курса на професионално обучение. Насочеността на проекта не само към лицата със зрителни увреждания, но и към заобикалящата ги среда в лицето на техните преподаватели, създаде по-голяма добавена стойност на съвместната им работа, повиши тяхната мотивация за полагане на повече усилия за намиране на нужната реализация и заемане на  достойно място в живота и обществото.

Цел: Целта на проекта бе да се даде гласност и тържествено да се отбележи 45 годишнината от създаването на Националния център за рехабилитация на слепи чрез представяне пред обществеността на творчеството на зрително затруднени лица в областта на изкуството и занаятите.

Дейности:

Дейност 1: Подготовка на изложбените експонати

Бенефициентите бяха запознати с идеята за организиране на изложението с техни произведения. След това те изработиха и представиха пред организаторите своите произведения или техни снимки. Комисия, съставена от НЦРС, избра произведения от всички категории – керамика, плетиво, рисунки, аксесоари. Изготви се кратка анотация на всяко произведение.

Дейност 2: Аранжиране и провеждане на изложение в Пловдив

Одобрените произведения се транспортираха в изложбената зала и се подредиха. Изложбата се откри тържествено през 4 месец от началото на проекта и се експонира в продължение на една седмица.

Дейност 3: Подготовка и провеждане на конференция: „Ролята на арт-терапията в обучението и рехабилитацията на зрително затруднените”

В рамките на тази дейност в течение на 2 месеца се изготвиха 2 доклада за конференцията. Конференцията се проведе по време на изложбата. Поканени бяха представители на местната власт, нестопански организации на и за хора с увреждания, експерти, както и представители на целевата група.

Дейност 5: Тържествено откриване на изложението в София

Изложбата, представена на обществеността от гр. Пловдив, бе преместена в Младежкия театър, в София. Изложбата продължи два дни, след което експонатите бяха транспортирани в сградата на ССБ.

Дейност 6: Видео заснемане и изработване на мултимедиен продукт за събитието.

Нает бе външен изпълнител за заснемане на събитието в София и изработване на мултимедиен продукт.

Резултати:

 • Подготвено и аранжирано изложение в гр. Пловдив
 • Открито и проведено изложение в гр. Пловдив
 • Проведена конференция „Ролята на Арт-терапията в обучението и рехабилитацията на зрително затруднените” в гр. Пловдив по време на изложението.
 • Организирано изложение в София, в Младежкия театър „Н. Бинев” и тържествено откриване в чест на настъпващите юбилейни тържества.
 • Видео заснемане; изработване на мултимедиен продукт от събитието
 • Установяване на изложбените експонати във фоайето на сградата на ССБ – София