ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕНО УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

НА «ТЕХНОЛОГИЧЕН СЪВЕТ» ПРИ ССБ

 

            На 12 и 13.07.2018 г. в ПС ”Поп Харитон”, гр. Дряново се проведе първото заседание на Технологичния съвет при ССБ.

            Заседанието протече при следния дневен ред:

 1. Откриване на заседанието.
 2. Конституиране на технологичния съвет 
 3. Виждания върху първите стъпки на технологичния съвет.
 4. Инвентаризиране на специфичните технологични проблеми пред незрящите в България (дискусия)
 5. Разни.

 

            На заседанието присъстваха: Васил Долапчиев, Владимир Радулов, Петър Стайков, Недялко Димов, Стефка Стойчева, Александрина Костова, Христо Грозев, Иван Доброволов, Йордан Младенов, Димитър Димитров, Костадин Колев, Стефан Данчев и придружители на лицата с нарушено зрение. Чрез осъществена дистанционна връзка в заседанието взе участие и Негослав Събев.

            По т. 1 от дневния ред г-н Васил Долапчиев - Председател на ССБ откри заседанието. Той изрази огромната си благодарност към проф. Владимир Радулов - инициатор за създаването на Технологичния съвет към ССБ. Г-н Долапчиев подчерта, че Съюза на слепите в България ще оказва съдействие за дейността на Технологичния съвет при решаване на основните задачи, които съветът си е поставил защото те несъмнено ще бъдат от съществено значение за зрителнозатруднените лица в страната.

           

По т. 2 от дневния ред присъстващите накратко представиха себе си, своите интереси в сферата на информационните технологии и помощните технически средства за зрително увредени лица.

Технологичния съвет беше конституиран в следния състав:

 

 1. Председател: Недялко Димов
 2. Зам. председател: Владимир Радулов
 3. Секретар: Петър Стайков

Членове:

 1. Стефка Стойчева
 2. Александрина Костова
 3. Христо Грозев
 4. Иван Доброволов
 5. Хюсеин Исмаил
 6. Йордан Младенов
 7. Негослав Събев
 8. Димитър Димитров
 9. Костадин Колев
 10. Стефан Данчев

           

            По т. 3 от дневния ред проф. дпн. Владимир Радулов направи презентация в която изрази виждания върху първите стъпки на технологичния съвет и акцентира на някои от основните негови задачи:

            - Непрекъснато да следи за появата на специални технически средства, апарати и софтуерни продукти и системи, предназначени за използване от зрително затруднени лица като създаде и поддържа своя информационна банка.

            - Да установява и подържа трайни контакти със световно известни фирми и организации за производство на специални високо технологични продукти.

            - Съвместно със всички заинтересовани български организации за слепи, които представляват, или са дистрибутори на чуждестранни специализирани фирми, технологичния съвет разработва общи политики за използване на постиженията на информационната революция в България.

            - Предлага конкретни оптимални решения за внос на специални средства, прибори, апарати и електронни системи с мултисензорно функциониране, съобразени с нашите национални лингвистични особености.

            - Съдейства за развитието на онлайн обучението и разработката на електронни учебници.

            - Проучва българското производство на продукти на универсалния дизайн като предлага възможности за тяхното адаптиране към специфичните нужди на лица с нарушено зрение.

            - Стимулира възможностите за производство и разпространение на български продукти в областта на специалните технологии за лица с нарушено зрение.

            - Проучва възможностите за практическо разширяване на нови професионални възможности за хора с увредено зрение, чрез новите технологии.

            - Насърчава разработката и адаптирането на елементарни средства за самостоятелен и независим живот в обучението, рехабилитацията и свободното време, чрез използване на т. нар. „Ниски технологии“ като измервателни инструменти, прибори за бита и разнообразни игри.

            - Предлага на регионалните съюзни организации конкретни форми за силно мотивиране на незрящите хора за използване на продукти в областта на съвременните технологии в бита, всекидневието, културния живот и свободното време.

           

            По т. 4 от дневния ред се проведе дискусия относно специфичните технологични проблеми пред незрящите в България. В края на дискусията присъстващите се обединиха около следните решения:     

 1. Да се проведе среща с г-н Стоян Михов и разговори относно поддръжка и развитие на speechlab.
 2. Да се осъществи на контакт с Microsoft и разговори за развитието и подобряване на българския синтезатор Иван.
 3. Да се осъществи контакт с Nuance Vocalizer voices и водене на преговори относно подобряването на българския синтезатор Daria.
 4. Да се осъществи контакт с фирмата разработчик на Софтуер за конвертирането от зрящо на брайл на музикални ноти.
 5. Да се събере и обобщи информация за недостатъците на речевите синтезатори, поддържащи български език които ползваме в момента.

           

            По т. 5 от дневния ред се участниците в заседанието споделиха казуси от опита си в областта на информационните технологии и достъпа до специалните технически средства за хора със зрителни увреждания.

            Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.