Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС – Пловдив, и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.01.2017 г. 31.03.2017 г.

Приложение 2 Приложение 2а