Цел на проекта: Превенция на социалната изолация на хора със зрителни увреждания, чрез увеличаване на пригодността им за реализация на трудовия пазар посредством професионално обучение в 2 професии Дейности:

 • Дооборудване на компютърен кабинет за обучение на зрително затруднени лица
 • Приемане и обслужване на на курсисти
 • Провеждане на обучението по лицензираната професия “Офис секретар“
 • Провеждане на обучението по професията „Масажист” като част от лицензираната професия “Козметик”.
 • Консултиране на преките бенефициенти относно пазара на труда
 • Комуникация с Бюра по труда
 • Провеждане на държавен изпит за придобиване на квалификация по лицензираната професия “Офис секретар”
 • Провеждане на държавен изпит по професията „Масажист” като част от лицензираната професия “Козметик”.

Постигнати резултати:

 • Дооборудван беше кабинет за провеждането на заниманията по компютърна грамотност на курсистите от курса по “Офис секретар” с бюра и шкафове
 • 16 зрително затруднени лица от цялата страна с над 70% загубена работоспособност бяха настанени в интерната на НЦРС
 • 8 зрително затруднени лица получиха професионална квалификация или преквалификация по лицензираната професия “Офис секретар”
 • 8 зрително затруднени лица преминаха  професионално обучение в професията „Масажист” като част от лицензираната професия “Козметик”.
 • 16 зрително затруднени лица получиха познания и умения по отношение на комуникациите им с държавни, общински, нестопански и бизнес институции
 • Всички Дирекции «Бюро по труда» по местоживеене на курсистите бяха запознати с провежданото обучение и конкретните постижения и индивидуалните професионални възможности на всеки един курсист
 • 8 зрително затруднени лица получиха Свидетелство за професионално обучение -квалифицирани в професията “Офис секретар”
 • 8 зрително затруднени лица получиха Удостоверение за професионално обучение - квалифицирани в професията “Масажист”

Цел: Проектът бе насочен към формиране и повишаване на уменията на късно ослепели лица и лица със зрителни затруднения за самостоятелно придвижване до и в района на обществени обекти, посредством разработването на специализирани помагала и обучение за тяхното използване. Дейности:

 • Изготвяне на електронен носител на картите на основни маршрути за зрително затруднените лица
 • Разработване на тактилни карти на следните обекти: транспортен триъгълник Автогара Родопи-Автогара Юг – Железопътна гара,  района на Националния център за рехабилитация на слепи; Централен район на град Пловдив с прилежащата към него сграда на Община Пловдив
 • Разработване на триизмерни макети на Централния район на град Пловдив и района на ж.п. гара Пловдив
 • Разработване на аудиоописание /вербална карта/ на транспортния триъгълник Автогара Родопи-Автогара Юг – Железопътна гара
 • Разработване на аудиоописание на района на Националния център за рехабилитация на слепи
 • Разработване на аудиоописание на Централния район на град Пловдив
 • Закупуване на 30 MP3 плейъри
 • Записване на аудиоописанията върху MP3 плейъри
 • Тестване на трите вида продукти от проекта – тактилна карта, триизмерен макет и аудиоописание с 10 зрително затруднени лица
 • Обучение на обучители за работа с продуктите на проекта – тактилни карти, триизмерни макети и аудиоописания на маршрути
 • Обучаване на 30 зрително затруднени лица в ползване на тактилните карти на маршрутите
 • Обучаване на 30 зрително затруднени лица в ползване на триизмерните модели
 • Обучаване на 30 зрително затруднени лица в ползване на аудиоописанието на маршрутите

Резултати:

 • Разработени тактилни карти на транспортния триъгълник Автогара Родопи-Автогара Юг – Железопътна гара
 • Разработен триизмерен макет на транспортния триъгълник Автогара Родопи-Автогара Юг – Железопътна гара
 • Разработени тактилни карти на района на Националния център за рехабилитация на слепи
 • Разработени тактилни карти на Централния район на град Пловдив с прилежащата към него сграда на Община Пловдив
 • Разработен триизмерен макет на Централния район на град Пловдив с прилежащата към него сграда на Община Пловдив
 • Разработено аудиоописание на транспортния триъгълник Автогара Родопи-Автогара Юг – Железопътна гара
 • Разработено аудиоописание на района на Националния център за рехабилитация на слепи
 • Разработено аудиоописание на Централния район на град Пловдив с прилежащата към него сграда на Община Пловдив
 • Закупени 30 MP3 плейъри, на които ще бъдат записани аудиоописанията на  маршрутите
 • Тествани три вида продукти – тактилни карти, триизмерни макети и аудиоописания с 10 зрително затруднени лица
 • 30 зрително затруднени лица - обучени в ползване на тактилните карти на маршрутите
 • 30 зрително затруднени лица – обучени в ползване на триизмерния макет на Централния район на град Пловдив с прилежащата към него сграда на Община Пловдив
 • 30 зрително затруднени лица – обучени в ползване на аудиоописанията на маршрутите
 • Повишаване  качеството на обучението по ориентиране и мобилност чрез внедряване на нови дидактични средства
 • Дългосрочно използване на продуктите от проекта и след неговото приключване от всички следващи курсист в  НЦРС.

По проекта се извърши основна рехабилитация и професионално обучение на зрително затруднени лица от цялата страна в интернатна, дневна и дистанционна форма; консултиране на работодатели за професионалните възможности на зрително затруднени лица и за комуникирането с тях; осъществи се връзка с бюрата по труда за прилагане на държавната политика за справяне с безработицата. По време на проекта се направи реконструкция на прилежащата към НЦРС сграда и тя се обособи в Център за професионално обучение на хора с увреждания. Обзаведоха се 9 специализирани кабинета и помощни помещения. Подборът на курсисти се извърши по заявки от териториалните и регионални организации на ССБ. Всеки бенефициент премина през входно ниво за оценка на потребностите и се насочи към екипа за основна рехабилитация. След осъществяване дейностите по основната рехабилитация, консултация с експерт на НЦРС и съгласно своите предпочитания, клиентът бе насочен към професионално обучение по някоя от професиите, предлагани от ЦПО към НЦРС – тапицерство, ръчно художествено плетиво, козметичен масаж, текстообработка и офис секретар. Проведоха се срещи с работодатели за представяне потенциалните възможности на курсистите. Проведе се семинар с инструкторите от дневните рехабилитационни центрове в България на тема: Нови аспекти в професионалното обучение на зрително затруднени лица. Беше публикуван Учебник по тапицерство за слабовиждащи.

От 1 януари 2013 г. НЦРС стартира нов проект, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – програма „СЪПРИЧАСТНОСТ” с договарящ орган - Агенцията за социално подпомагане към МТСП. Проектът носи наименованието „Център за взаимопомощ, интеграция и подкрепа – Център ВИП – Пловдив”, като част от дейностите ще се извършват и в София.

Всички дейности на Център ВИП са насочени към постигане на целите на програмата, а именно – превенция на социалното изключване на хората в неравностойно положение.

"Център ВИП" ще предлага изключително разнообразни дейности, които са насочени към активно участие на хората със зрителни увреждания в обществото. Той не обхваща само един или два региона, основната му част е насочена към всички хора със зрителни увреждания, които могат да ползват компютър и интернет – около 2300 зрително затруднени лица в страната. За тях по проекта ще бъде създадена Интернет мрежа за взаимопомощ, споделяне и получаване на съвет от специалист. Хората, сблъскващи се с даден проблем ще получат достъп до изпробван опит, информация, както и отговор на конкретен въпрос.

Основни дейности по проекта са следните:

Изграждане на интернет мрежа за взаимопомощ, информиране и консултиране - он-лайн форум „Попитай специалиста” и провеждане на информационна кампания „Съхрани своето зрение”;

Провеждане на информационна кампания „Детето със зрително увреждане – как да общуваме с него”;

Провеждане на тематични семинари и конференции с участието на специалисти от екипа на д-р Ернст Мулдашев;

Подпомагане на интегрираното обучение на деца със затруднено зрение и сътрудничество с ресурсни центрове и училища;

Подпомагане интеграцията на възрастни лица със зрителни увреждания – сътрудничество с Бюра по труда и работодатели; сътрудничество със социалните служби

Провеждане на обучения, насочени към повишаване на личностния потенциал на хората със зрителни увреждания – трудово посредничество, мотивационни обучения, езикови компетенции, физическа култура; трудова и ритъм терапия; работа със семействата

Проектът е насочен към зрително затруднени лица от цялата страна - представители на различни общности; зрително затруднени лица от Пловдив и София, нуждаещи се от социална интеграция; зрително затруднени лица от Пловдив и София, активно търсещи работа; интегрирани ученици и техните семейства от Пловдив и София.

Проектът „Център ВИП” е ориентиран към постигането на социално включване на хора със зрителни увреждания, както в икономически активна възраст чрез увеличаване възможностите им за успешна реализация на пазара на труда, така и към деца и младежи, обучаващи се в интегрирана среда. Чрез реализацията на проекта ще бъде направена още една сериозна стъпка към намаляването на дискриминацията по признак увреждане на зрително затруднени лица при тяхната интеграция в обществото.