Цели

 • Участие в национални изяви на потребители на НЦРС, с което да се популяризират постиженията и възможностите им за професионална реализация и социална интеграция и активната им позиция в обществения живот на страната
 • Минимизиране на негативните и неадекватни нагласи към хората с намалена работоспособност
 • Преодоляване на негативното отношение на работодателите, подхождащи с недоверие и пренебрежение към хората с увреждания, като се демонстрират техните реални умения и възможности за пълноценен труд и самостоятелно придобиване на собствени заработени доходи
 • Преодоляване на изолацията и в утвърждаването на хората със зрителни увреждания като активни граждани на обществото.

Конкретни цели:

 • Популяризиране дейността на хората със зрителни увреждания и привличане на бъдещи техни потребители, както и производители на технологично оборудване.
 • Създаване на материални условия и методическа и организационна помощ за включване на предприятия и организации на хора с увреждания в обществени форуми
 • Популяризиране постиженията на потребителите на НЦРС, усвояване на нови подходи в дейността на организацията.

Дейности:

 • Изложба на предмети, изработени от курсисти в НЦРС на самостоятелен щанд в Палата N 6 на Панаирното градче
 • Разпространяване на рекламни материали и информация за дейностите и услугите, предоставяни от НЦРС, както и за актуалните проекти, по които работи организацията
 • Участие в конференция «Кръгли маси по проблемите на хората с увреждания»
 • Обмяна на информация относно въвеждането на нови съвременни технологии, подпомагащи и облекчаващи труда на зрително затруднените лица

Цели:

Конкретното предназначение на проекта бе насочено към разработването (идейна част) и изработването (материална част) на учебник по Масаж в два различни формата, подпомагащ и осъществяващ професионалното обучение на лицата със зрителни затруднения, извършвано в НЦРС, както и допълващ и опресняващ наличните знания на вече обучените масажисти. Учебникът улеснява както самите тях в процеса на адаптираното им обучение, така и професионалистите, които го извършват, което би довело до повишена образователна, трудова и социална интеграция на лицата със зрителни затруднения

Основната цел на проекта бе насочена към подпомагане повишаването на образователното и квалификационно равнище на хората с увреждания, което създава предпоставки за преодоляване на социалната и трудова изолация, повишаване на обществената им значимост и на личностното им самочувствие.

Дейности:

Дейност 1: Разработване и адаптиране на учебник по Масаж за целите на професионалното обучение по Масаж на лица със зрителни затруднения, осъществявано в НЦРС

Дейност 2: Рецензиране на разработения учебник по Масаж

Дейност 3: Изготвяне на коректура на учебник по масаж

Дейност 4: Брайлово коригиране на учебник по Масаж

Дейност 5: Издаване на учебник по Масаж в брайлов формат в тираж 50 броя, подвързване и оформяне на книжните тела.

Дейност 6: Обработване и подготвяне за печат на уголемен шрифт на Учебника по масаж

Дейност 7: Издаване на Учебник по масаж на уголемен шрифт в тираж 150 броя, подвързване и оформяне на книжните тела.

Резултати:

Чрез осигурените чрез проекта учебници за професионално обучение, консултиране и опресняване на знанията, се постигна реално участие на целевата група в обучителния процес и определена личностна реализация в бъдещето за всеки отделен човек, преминал курса на професионално обучение. Насочеността на проекта не само към лицата със зрителни увреждания, но и към заобикалящата ги среда в лицето на техните преподаватели, създаде по-голяма добавена стойност на съвместната им работа, повиши тяхната мотивация за полагане на повече усилия за намиране на нужната реализация и заемане на  достойно място в живота и обществото.

Цел: Целта на проекта бе да се даде гласност и тържествено да се отбележи 45 годишнината от създаването на Националния център за рехабилитация на слепи чрез представяне пред обществеността на творчеството на зрително затруднени лица в областта на изкуството и занаятите.

Дейности:

Дейност 1: Подготовка на изложбените експонати

Бенефициентите бяха запознати с идеята за организиране на изложението с техни произведения. След това те изработиха и представиха пред организаторите своите произведения или техни снимки. Комисия, съставена от НЦРС, избра произведения от всички категории – керамика, плетиво, рисунки, аксесоари. Изготви се кратка анотация на всяко произведение.

Дейност 2: Аранжиране и провеждане на изложение в Пловдив

Одобрените произведения се транспортираха в изложбената зала и се подредиха. Изложбата се откри тържествено през 4 месец от началото на проекта и се експонира в продължение на една седмица.

Дейност 3: Подготовка и провеждане на конференция: „Ролята на арт-терапията в обучението и рехабилитацията на зрително затруднените”

В рамките на тази дейност в течение на 2 месеца се изготвиха 2 доклада за конференцията. Конференцията се проведе по време на изложбата. Поканени бяха представители на местната власт, нестопански организации на и за хора с увреждания, експерти, както и представители на целевата група.

Дейност 5: Тържествено откриване на изложението в София

Изложбата, представена на обществеността от гр. Пловдив, бе преместена в Младежкия театър, в София. Изложбата продължи два дни, след което експонатите бяха транспортирани в сградата на ССБ.

Дейност 6: Видео заснемане и изработване на мултимедиен продукт за събитието.

Нает бе външен изпълнител за заснемане на събитието в София и изработване на мултимедиен продукт.

Резултати:

 • Подготвено и аранжирано изложение в гр. Пловдив
 • Открито и проведено изложение в гр. Пловдив
 • Проведена конференция „Ролята на Арт-терапията в обучението и рехабилитацията на зрително затруднените” в гр. Пловдив по време на изложението.
 • Организирано изложение в София, в Младежкия театър „Н. Бинев” и тържествено откриване в чест на настъпващите юбилейни тържества.
 • Видео заснемане; изработване на мултимедиен продукт от събитието
 • Установяване на изложбените експонати във фоайето на сградата на ССБ – София

Общи цели: Подобряване качеството на живот на хората със зрителни и други увреждания, живеещи на територията на община Пловдив; Превенция на социалното изключване на хора със зрителни и други увреждания; Намаляване на социалните дистанции към хората със зрителни увреждания. Специфични цели: Разширяване обхвата на социалните услуги, предлагани в НЦРС Повишаване качеството на предлаганите социални услуги в НЦРС Ориентиране на социалните услуги в НЦРС към индивидуалните нужди на потребителите Прилагане на добри практики за социално включване на хора със зрителни увреждания Извършени дейности и постигнати резултати:

 1. Разкриване и оборудване на Дневен център за хора с увреждания към НЦРС – Пловдив

Осигурен и обучен бе екип от специалисти за изпълнение на дейностите по проекта. Анализирани бяха разликите между интернатната форма на обучение и обучението в условията на Дневен център, засегнат бе въпроса за работа със студенти-доброволци и за максималното ползване на техния ресурс. Закупени бяха съвременни технически средства и пособия за кабинетите по зрителна и физикална рехабилитация. За кабинета по ежедневни умения и занимателна терапия бяха закупени игри и материали за осъществяване на дейности в свободното време. За кабинета по трудова конструктивна терапия бяха закупени две грънчарски колела, пещ, екструдер, ролер и материали. Създаден бе Дневен център с необходимото оборудване за предоставяне на комплекс от услуги и осигуряване на включваща и стимулираща инициативността среда.

 1. Подбор на потребители на Дневния център и разработване на индивидуални работни планове

Индивидуални работни планове бяха разработени за всички одобрени потребители на Дневния център. Тази дейност се извърши за всеки курсист на НЦРС от екип за оценка на нуждите, включващ преподаватели, психолог и социален работник. Планът за обучение и рехабилитация беше изготвен на основата на входен тест и беше съобразен с индивидуалните желания на бенефициента. На базата на индивидуалните планове се оформиха групите за работа и се изготвиха месечно разписание на часовете за обучение, рехабилитация и свободно време. По време на работата с всеки бенефициент се провеждаха междинни тестове и/или интервюта, съгласно които индивидуалният работен план биваше коригиран.

 1. Набиране и работа с доброволци за Дневния център

Организирани бяха две посещения в ПУ „Паисий Хилендарски” с цел представяне на дейностите на Дневния център към НЦРС пред студентите от специалностите „Специална педагогика” и „Социална педагогика” на ПУ „Паисий Хилендарски”, на които бяха раздадени информационни брошури.  Бяха подбрани 10 студенти, които да проведат стажовете си в НЦРС, както и да участват в организиране на свободното време на курсистите. Студентите бяха обучени, запознаха се на практика и участваха в социални дейности, което ще бъде една добра подготовка за бъдещата им професионална реализация. НЦРС вече разполага с база данни на доброволци за извършване на конкретни дейности, както и с достатъчен човешки ресурс за извършване на тези дейности.

 1. Предоставяне на комплексни социални услуги за 30 курсисти с увреждания в Дневния център; организация на свободното им  време

Курсистите взеха участие в обучения по изработване на грънчарски изделия, мозайки, отливки,  елементи за декорация - насочени както към слабовиждащи, така и към незрящи курсисти. Целта на дейността бе да се активизира психомоторната дейност на курсистите, както и да се вдъхнови тяхната креативност, да се задоволят естетическите им нужди.  Обучението приключи с организиране на изложба на изделията. Беше издаден луксозен албум с мозайки и релефни изображения за обучение на зрително затруднени. Курсистите получиха мотивация за излизане от социалната изолация, за изявяване на индивидуалните си желания и за работа в малки групи. Повечето от тях откриха в арт-терапията своето хоби.

 1. Диагностика на нуждите от зрителна и физическа рехабилитация; Запазване и развиване на неувредените функции; възвръщане доверието в собствените възможности

Извършиха се обучения по зрителна рехабилитация, насочени към упражняване и оптимално използване на слабото зрение. Предоставени бяха и кинезитерапевтични услуги, разделени в две категории:

 1. Пасивна кинезитерапия - Физическа и психомоторна рехабилитация –провеждана от лекар физиотерапевт. За физикална рехабилитация беше назначен и масажист-рехабилитатор.
 2. Активна кинезитерапия - Ползване на спортната зала. За спортната зала бяха закупени допълнителни гимнастически рехабилитационни топки и постелки.
 1. Социално, здравно, юридическо и психологическо консултиране

Два пъти месечно за курсистите се организираха групови и индивидуални консултации със социален работник, психолог и юрист. Разисквани бяха социалните проблеми, създадени от увреждането; скритата дискриминация, човекът с увреждане и обществото.

 1. Обучения

- Обучения по готварство - Обучения по полезни умения - Обучения по ориентиране и мобилност - Брайлово обучение и обучение за работа с аудио книги - обучение за ползване на интернет

 1. Семинари, конференции

- Проведена Кръгла маса по въпросите на социалните услуги, предлагани в Дневните центрове за хора с увреждания:p> - Проведен семинар със студенти-доброволци - Проведена Национална конференция на тема: Арттерапията като форма за социално включване на хора с увреждания

 1. Дейности за информиране и публичност

- Проведени бяха пресконференции и предоставени прес-информации - Издадена бе Брошура на Дневния център - Издадени бяха рекламни материали - Издадени бяха две брошури – „Усвояване на Брайловия код” и „Когато сте с хора без зрение” - Издаден бе луксозен Албум с мозайки и макети - Проведена бе изложба на грънчарски изделия и мозайки, изработени от потребителите на социалните услуги. - Организирана бе Вечеря на тъмно, посетена от представители на  Община Пловдив, медии, бизнесмени, социални партньори.