От 01 май 2018 г. в НЦРС стартира проект „Разширяване дейността на Център ВИП”. Проектът се финансира по процедура „Равни шансове” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на ЕС.

Проектното предложение е насочено към задоволяване на потребностите на зрително затруднените лица от социални контакти и рехабилитация; мотивация за по-добра пригодност за заетост; подкрепи при достъп до заетост; съпричастност на обществото към техните проблеми; единодействие на институциите; предлагане на иновативни и качествени услуги, обучения и консултации; активни действия към подобряване превенцията и достъпа до здравеопазване.

Целта на проекта е да създаде предпоставки за активно социално включване на хората със зрителни увреждания.

В дейностите са включени две информационни кампании – „Весели очички” – за скрининг на детското зрение в детските градини и „Начин на живот с диабет” – насочена към зрително затруднени с диабетни заболявания.

Зрително затруднените лица, включени в проекта ще имат достъп до здравни, социални, юридически и психологически консултации, както и до различни рехабилитационни услуги. 

Консултации, свързани с професионалната ориентация и трудовия пазар ще бъдат предлагани на интегрираните ученици, техните семейства и ресурсните учители.

Предвиждат се местни инициативи за организиране на свободното време на зрително затруднените лица – създаване на дискусионен клуб и организиране на срещи и събития.

Очакваният резултат са създадените предпоставки за активно приобщаване на зрително затруднените лица, равни възможности за участие в обществените процеси и създаден потенциал за по-добра пригодност за заетост.

Основната цел на проекта "Виртуална академия за Професионалисти в образованието и обучението на хора с нарушено зрение" (VAPET-VIP) е да допринесе за модернизирането на системите за образование и обучение, използвани в организациите, работещи в тази област. Тя се фокусира директно върху професионалните стандарти на организациите, преодоляване на недостига на конкретно обучение в много от страните –участнички и в същото време насърчава обмяната на опит и ноу-хау между различни видове организации, участващи в областта на образованието, обучението и работата със слепи и слабовиждащи клиенти. Проектът ще разработи учебни програми за он-лайн обучение по Ориентиране и мобилност и Социални умения. Програмите са насочени към професионалистите, работещи със зрително затруднени лица. Участниците, преминали курса на обучение ще получат Сертификат. В проекта участват 8 партньорски организации от 7 държави: Координатор: Фондация Ракел и Мартин Сейн – Португалия Партньори: НЦРС и Фондация Бъдеще 21 век – България Институт Монтеклер – Франция BFW – Дюрен, Германия Национален Институт за слепи – Исландия Институт Ритмайер – Италия Фондация Кастиля и Леон – Испания

Основните SensNet дейности са: Разработване на материали за обучение за професионалисти, работещи с възрастни хора със слухови и/или зрителни увреждания. Ще бъдат създадени програми за обучение по ергономия (осветление и достъпност); достъп до култура и достъп до информация и комуникация; Създаване на онлайн платформа за обучение на професионалисти, работещи с възрастни хора със слухови и зрителни увреждания. Курсове за обучение на професионалисти. Организация на две мултипликационни събития в Унгария и Франция. Резултати: Най-важните резултати от проекта са: 1) Създаване на Европейска академия, която осигурява обучение за професионалисти, работещи с възрастните хора със зрителни и/или слухови увреждания. 2) Създаване на европейска общност за обучение на професионалисти, работещи с възрастни хора със зрителни и/или слухови увреждания. Проектът включва седем партньори от шест различни европейски страни: Испания, Франция, Холандия, Италия, България и Великобритания.

Официален сайт на проекта

Цели: Обща цел: Увеличаване на възможностите за социално включване на лица със зрителни увреждания и преодоляване на социалната им изолация чрез изграждане и укрепване на нов модел взаимоотношения с общността в рамките на създадения Център ВИП. Специфични цели: Създаване на предпоставки за изграждане на взаимоотношения с и между хората със зрителни увреждания; Създаване на предпоставки за по-активно поведение и реализация на реалния пазар на труда; Създаване на предпоставки за промяна на нагласата на обществото относно възможностите на хората със зрителни увреждания; Повишаване информираността на обществото за превенция на социално значими заболявания, водещи до загуба на зрение; Създаване на модели на сътрудничество с институциите с цел интеграция на хората със зрителни увреждания.

Дейности Дейност 1.1. Изграждане на Интернет мрежа за взаимопомощ, информиране и консултиране – он-лайн Форум „Попитай специалиста” В изградената по проекта Интернет мрежа за взаимопомощ „Попитай специалиста” участниците ще ползват както опита на други участници, така и ще получават компетентен съвет при решаване на определени проблеми. Мрежата е насочена към широк кръг участници – както към хора с увреждания, така и към тяхното обкръжение – институции, социални служби, ресурсни служби, бюра по труда, работодатели, специалисти, работещи с хора с увреждания, семейства. Мрежата ще стартира с определен брой тематични групи, за които ще бъдат разработени предварителни теми и ще бъдат поставени като библиотечен ресурс със свободен достъп на всички лица, регистрирани в мрежата. Ако в библиотечния ресурс не може да открие отговор на вълнуващия го въпрос, участникът може да зададе въпрос на експерта, отговарящ за определената тематична група. Дейност 1.2. Провеждане на информационна кампания „Съхрани своето зрение” Дейността ще бъде свързана с издаване и разпространяване на брошури за заболяванията, водещи до намаляване и загуба на зрение. Ще бъдат засегнати въпроси, свързани с профилактиката, диагностиката, начина на живот при тези заболявания. Ще бъдат издадени 10 брошури за специфични очни заболявания, които ще бъдат разпространени в социални служби; медицински центрове; специализирани ТЕЛК по очни болести; училища; ресурсни центрове; библиотеки в Пловдив и София, Дневни центрове, а така също ще бъдат раздавани на широката общественост от доброволци по време на информационни събития по проекта. Дейност 2.1. Подпомагане на интегрираното обучение на деца с нарушено зрение. Информационна кампания „Детето с нарушено зрение – как да общуваме с него”. Дейността ще бъде насочена към създаване на сътрудничество между Център ВИП, ресурсните служби, интегрираните училища и семействата на интегрираните деца. В интегрираните училища в Пловдив и София ще се проведе информационна кампания под надслов: „Детето с нарушено зрение – как да общуваме с него”. Ще се проведат работни срещи с ресурсни учители и семейства на интегрирани зрително затруднени деца за поставяне на проблеми, свързани с обучението. Дейност 2.2. Подпомагане интеграцията на възрастни лица със зрителни увреждания Ще бъдат изградени модели на сътрудничество с бюра по труда и работодатели и със социалните служби в Пловдив и София. Дейност 3.1. Работа за професионалната реализация на хора със зрителни увреждания Дейността ще се извършва от трудови посредници и психолози на територията на София и Пловдив, но кандидати за работа от цялата страна ще могат да бъдат консултирани и дистанционно по различни проблеми на пазара на труда. Дейност 3.2. Обучения, насочени към повишаване на личностния потенциал на потребителите на Център ВИП

  1. Обучения по професионално ориентиране в Пловдив
  2. Обучения по придобиване на умения за кандидатстване за работа на свободния пазар на труда. Провеждат се в София и  Пловдив.
  3. Обучения на родители. Провеждат се в София и Пловдив.
  4. Консултации, свързани със самостоятелността на потребителите с увредено зрение -  ориентиране и мобилност;  полезни /всекидневни/ умения;  компютърна грамотност;  зрително подпомагане.  Провеждат се в Пловдив
  5. Физическо обучение и йога терапия в Пловдив
  6. Чуждоезиково обучение по английски език в Пловдив и София.

Дейност 3.3. Трудова терапия и ритъм терапия В рамките на проекта трудовата терапия ще бъде организирана чрез обучение по грънчарство и изработване на керамични изделия за украса. Ще бъдат организирани 6 групови сесии по ритъм терапия – по 3 в Пловдив и София Дейност 4.1 – Семинари, конференции, информационни кампании и др. - Национална  научно-практическа конференция „Социални аспекти на нарушеното зрение” На нея ще бъдат поканени да изнесат лекции и да проведат обучителна сесия лектори от Катедра „Психофизиологическа корекция на зрението” на  Всерусийския център за очна хирургия  „Аллоплант” с р-л д-р Ернст Мулдашев, където много зрително затруднени българи лекуват своето зрение, а така също  и катедра „Специална педагогика” на СУ „Климент Охридски”. - Заключителна кръгла маса за отчитане на резултатите с пресконференция и изложба на керамични изделия