ПРОФЕСИОНАЛНO ОБУЧЕНИЕ

Професионалното обучение на зрително затруднени лица се извършва по лицензираните от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ специалности, както следва:

 1. Професия: Офис-секретар;
 2. Професия: Оператор на компютър;
 3. Професия: Работник в дървообработването;            
 4. Професия: Сътрудник социални дейности;
 5. Професия: Козметик;
 6. Професия: Плетач;

Необходими документи

 

 

Професия: Офис-секретар; Специалност: Административно обслужване

Завършилите обучението са подготвени да: извършват оперативна и административна дейност; въвеждат ежедневни офис-приоритети и задъл­жения; координират дейностите между звената; осъществяват комуни­кация, телефонен и e-mail етикет; покриват изискванията за професионална квалифика­ция степен машинопис (260 - ЗЗО ч. уд./мин.); работят с текстообработващи програми, база данни, Интернет, електронна поща, факс; съставят отчетни документи за извършената работа и съхраняват документи според установените правила.

Професия: Оператор на компютър; Специалност: Текстообработване

Завършилите обучението са подготвени да: въвеждат, редактират и форматират текстове в стандартни офис-приложения за обработка на текст при спазване на технологичната последователност на извършваните операции; обработват текстове на български език при спазване на правописните правила на езика; разпечатват документи на локален или мрежов принтер; изпращат и получават документи по web-базирана или локално базирана (РОР3) електронна поща;

Професия: Работник в дървообработването; Специалност: Производство на тапицирани изделия.

Завършилите обучението са подготвени да извършват широк спектър от дейности, свързани с производството на тапицирани изделия и тяхното претапициране като: разчитане на техническа и технологична документация – работни чертежи, технологични карти и схеми; правилно прилагане на технологиите в производството на тапицирани мебели; прилагане на правилата за здравословен и безопасен труд в тапицерското производство; използване на тапицерски материали, масивна дървесина, дървесни и спомагателни материали; извършване на основни операции с ръчни инструментПроизводство на тапицирани изделия 2и; използване на машини и съоръжения за тапициране; транспортиране на обработени материали до машини, съоръжения и работни места по потока на технологичния процес; извършване на спомагателни дейности при тапицирането; сглобяване и тапициране на мебели и други предмети; опаковане и товаро-разтоварни дейности на готовите изделия

Професия: Сътрудник социални дейности; Специалност: Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания.

Професия сътрудник социални дейностиЗавършилите обучението са подготвени да извършват широк спектър от дейности, свързани със Социална работа и консултации с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания. В програмата е включен модул ”Комплексен инструктор за работа с лица със зрителни увреждания”, по който в НЦРС се извършва обучение по част от професията. Той включва обучение по дисциплините от основната рехабилитация на зрително затруднени лица. Обучение по този модул преминават всички обучители на слепи и слабовиждащи лица от Центровете за социална рехабилитация и интеграция в страната.

Професия: Козметик; Специалност: Козметика; Обучение по Масаж, част от професията.

Професия масажистЗавършилите обучението са подготвени да: извършват неотложна медицинска помощ при различни случаи; приготвят и полагат маски и компреси върху различни части от т Професия масажистялото и лицето; извършват масаж на отделни части на тялото и лицето; извършват класически цялостен масаж; извършват точкови масажи; извършват антицелулитен, отслабващ и спортен масаж; спазват хигиенните изисквания за прилагане на масаж.

 

Професия: Плетач; Специалност: Ръчно художествено плетиво.

ПлетачЗавършилите обучението са подготвени да: изработват ръчно художествено плетиво; разпознават и комплектоват прежди, текстилни и помощни материали; работят с ръчни инструменти за плетене и шиене; избират номера на плетачните игли и куки в зависимост от дебелината на преждите и нишките; извършват конфекциониране (шиене на изплетените детайли, довършителни операции; работят с кройки; работят с гладачни инструменти.

Необходими документи за включване в професионално обучение:

 • Копие на експертно решение от ТЕЛК;

 • Копие на документ за самоличност;

 • Медицинско удостоверение от личния лекар;

 • Копие от документ за завършена степен на образование;

 • Декларация за размера на получаваната пенсия;

последна актуализация 22.01.13г.