ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕНО УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

НА «ТЕХНОЛОГИЧЕН СЪВЕТ» ПРИ ССБ

 

            На 12 и 13.07.2018 г. в ПС ”Поп Харитон”, гр. Дряново се проведе първото заседание на Технологичния съвет при ССБ.

            Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Откриване на заседанието.
  2. Конституиране на технологичния съвет 
  3. Виждания върху първите стъпки на технологичния съвет.
  4. Инвентаризиране на специфичните технологични проблеми пред незрящите в България (дискусия)
  5. Разни.

 

            На заседанието присъстваха: Васил Долапчиев, Владимир Радулов, Петър Стайков, Недялко Димов, Стефка Стойчева, Александрина Костова, Христо Грозев, Иван Доброволов, Йордан Младенов, Димитър Димитров, Костадин Колев, Стефан Данчев и придружители на лицата с нарушено зрение. Чрез осъществена дистанционна връзка в заседанието взе участие и Негослав Събев.

От 01 май 2018 г. в НЦРС стартира проект „Разширяване дейността на Център ВИП”. Проектът се финансира по процедура „Равни шансове” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на ЕС.

Проектното предложение е насочено към задоволяване на потребностите на зрително затруднените лица от социални контакти и рехабилитация; мотивация за по-добра пригодност за заетост; подкрепи при достъп до заетост; съпричастност на обществото към техните проблеми; единодействие на институциите; предлагане на иновативни и качествени услуги, обучения и консултации; активни действия към подобряване превенцията и достъпа до здравеопазване.

Целта на проекта е да създаде предпоставки за активно социално включване на хората със зрителни увреждания.

В дейностите са включени две информационни кампании – „Весели очички” – за скрининг на детското зрение в детските градини и „Начин на живот с диабет” – насочена към зрително затруднени с диабетни заболявания.

Зрително затруднените лица, включени в проекта ще имат достъп до здравни, социални, юридически и психологически консултации, както и до различни рехабилитационни услуги. 

Консултации, свързани с професионалната ориентация и трудовия пазар ще бъдат предлагани на интегрираните ученици, техните семейства и ресурсните учители.

Предвиждат се местни инициативи за организиране на свободното време на зрително затруднените лица – създаване на дискусионен клуб и организиране на срещи и събития.

Очакваният резултат са създадените предпоставки за активно приобщаване на зрително затруднените лица, равни възможности за участие в обществените процеси и създаден потенциал за по-добра пригодност за заетост.

От началото на месец Април в НЦРС се проведе курс за начална компютърна грамотност с продължителност от 4 седмици. В него курсистите се запознаха с основите на компютърната грамотност, получиха начални умения и познания за Уиндоус и някои основни програми. При работата си те използваха говореща програма и клавишни комбинации.

Те се научиха да работят с файлове и папки, да ги подреждат и управляват, копират, преместват и изтриват. Впоследствие се запознаха и с програми за възпроизвеждане на музика и филми, за проверка на електронна поща, създаване и изпращане на съобщения, Skype и Balabolka.

Заниманията преминаха при повишена активност от страна на обучаемите, задаваха се много въпроси, спонтанно се създаде и файл, съдържащ преподаваните клавишни комбинации и други полезни данни.

На 12 юни 2018 г., НЦРС Пловдив взе участие в дискусия, част от семинара „Достъпен музей“, организиран от Регионалния археологически музей. Темата на семинара беше музеят като социално и образователно пространство за посетители с увреждания и допълнителни потребности - социални, психологически и физически предпоставки за взаимодействие в музейната среда.

В него взеха участие представители на организации на и за хора с увреждания, преподаватели в Пловдивски университет,  представители на музеи и други културни институции.

Дискусията беше посветена на търсене на начини за подобряване на комуникацията и намиране на практически решения съвместно с представители на специализирани ресурсни центрове и училища за хора със специални потребности.

От наша страна  бяха обсъдени специфичните нужди на хората с нарушено зрение в музеите и  галериите, подходите за представяне на експонатите по достъпен за тях начин, както и стратегии за провокиране на интерес у тях към посещенията в музеи.